Ordinacija poseduje opremu vrhunske tehnologije i obezbeđuje:

Biomikroskopski pregled

Detaljan pregled prednjih očnih struktura i očnih adneksa često se radi procepnom lampom montiranom na biomikroskop. Na oko se projektuje mali snop svetlosti kome se može menjati visina, širina, upadni ugao, orijentacija i boja. Često je tokom pregleda snop svetlosti sužen kroz vertikalni procep. Promatrač gleda osvetljene očne strukture kroz optički sistem koji uvećava sliku oka. Ovo omogućava pregled svih očnih medija od rožnjače do staklastog tela, uz uvećanu sliku spoljnih struktura oka. Bojenje fluoresceinom pre pregleda može otkriti defekte rožnjače i infekciju herpes simpleks virusom.

Beskontaktna tonometrija (merenje očnog pritiska)

Beskontaktni tonometar služi za merenje očnog pritiska bez kontakta mernog instrumenta sa okom. Vazdušni talas usmeri se prema rožnjači, koji se potom vrati, a zatim se meri otpor na koji je naišao. Merenje očnog pritiska je neophodan pregled za otkrivanje glaukoma. Povišen očni pritisak dovodi do pojave glaukoma, oboljenja oka koje ne može da se izleči, a u 30% slučajeva dovodi do slepila. Obzirom da bolest ne prate izraženi simptomi, te se otkriva uglavnom slučajno, ovaj pregled kod oftalmologa bi trebalo obaviti preventivno. Normalan očni pritisak kreće se u rasponu vrednosti od 10 - 20 mmHg. Prednosti beskontaktnog tonometra su jednostavan postupak merenja, i to bez anestezije, što je posebna povoljnost za pacijenta. Time što nema kontakta sa instrumentom, nema ni infekcije. Osim toga, beskontaktni tonometar omogućava pregled velikog broja pacijenata za veoma kratko vreme, kako u ordinaciji, tako i izvan nje. Otuda je veoma pogodan i za skrining (preventivni pregled) čitave populacije.

Aplanaciono merenje očnog pritiska

Merenje očnog pritiska je neophodan pregled za otkrivanje glaukoma. Povišen očni pritisak dovodi do pojave glaukoma, oboljenja oka koje ne može da se izleči, a u 30 posto slučajeva dovodi do slepila. Obzirom da bolest ne prate izraženi simptomi, te se otkriva uglavnom slučajno, ovaj pregled kod oftalmologa bi trebalo obaviti preventivno. Normalan očni pritisak kreće se u rasponu vrednosti od 10 - 22 mmHg. Standardna metoda merenja očnog pritiska je aplanaciona tonometrija. Pre merenja očnog pritiska, potrebno je anestezirati površinu oka kapljicama, jer vrh prizme aparata za merenje dolazi u kontakt sa rožnjačom. Oko se oboji malom količinom fluorescentne boje (zato su suze posle merenja neko vreme žute) i u plavom svetlu se vrši merenje očnog pritiska. Neposredno nakon merenja, ne biste smeli da trljate oči, zbog smanjene osetljivosti rožnjače.

Kompjuterizovano vidno polje

Vidno polje predstavlja projekciju funkcionalnog dela mrežnjače u prostoru. Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija) je dijagnostička procedura pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije. Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent često nije ni svestan, a koja se javljaju kao posledica visokog intraouklarnog pritiska. Funkcionalna ispitivanja iz oblasti glaukoma se baziraju na otkrivanju ispada u vidnom polju kojih čovek nije ni svestan, a nastaju kao posledica oštećenja vidnog živca i okolne mrežnjače. Klasično ispitivanje vidne oštrine kod glaukoma nije dovoljno, jer pokazuje funkciju tačke jasnog vida, odnosno makule, zanemarujući potencijalna oštećenja retine oko vidnog živca i samog živca, koja su patognomonična za glaukom. Upravo iz tih razloga kompjuterizovano vidno polje predstavlja neizbežnu dijagnostičku proceduru prilikom dijagnoze i praćenja pacijenata sa glaukomom. Ponavljanje testa vidnog polja kod pacijenata sa glaukomom kao merilo progresije bolesti se savetuje na svakih 3-6 meseci, i to češće prilikom promene terapije ili operativnog zahvata.

HRT (Heidelberg retinalna tomografija)

HRT (Heidelberg Retina Tomograf) je test kojim se analizira vidni živac. Služi za dijagnostiku i praćenje promena na vidnom živcu kod glaukoma. Pregled se izvodi neškodljivim laserskim zracima, bezbolan je i traje do 10 min. HRT snimanje nam daje detaljan uvid u strukturu optičkog nerva kao i debljinu sloja nervnih vlakana mrežnjače, to jest daje nam uvid u strukture koje i bivaju oštećene kod postojanja glaukoma kao posledica povišenog očnog pritiska. Pod glaukomom podrazumevamo veliku grupu bolesti oka kod kojih je zajedničko to što utiču na očni pritisak i dovode do oštećenja očnog živca. Indikacije za HRT snimanje uključuju svako postojanje sumnje na glaukom, bilo da je ta sumnja posledica povišenog očnog pritiska ili nešto izmenjene strukture očnog nerva koja je primećena na očnom pregledu. Takođe periodična HRT snimanja su indikovana kod već postavljene dijagnoze glaukoma u cilju praćenja napredovanja bolesti, odnosno efekta terapije kao i njenog eventualnog korigovanja kako bi se osigurali najbolji rezultati lečenja.

Ultrazvuk (A+B scan)

Princip dijagnostičke upotrebe ultrazvuka se bazira na emitovanju zvučnih talasa visoke frevence pomoću posebne sonde i analizi povratnog signala. U zavisnosti od svojstava samog tkiva kroz koji zvuk prolazi, deo zvučnih talasa se apsorbuje od strane tkiva, deo reflektuje ka sondi a deo prolazi dalje, dublje u tkivo. Kompjuter analizira povratni zvučni signal, obrađuje ga i prikazuje u obliku dvodimenzionalne slike na monitoru. U kliničkoj praksi, u toku ultrazvučne dijagnostike možemo da biramo između dva moda. Prvi mod je takozvani A-scan mod ili ultrazvučna biometrija, kod kojeg su različite strukture oka prikazane u vidu amplituda. Strukutre koje su akustički gušće imaju veću amplitudu i obratno. A-scan mode se koristi pre svega pri izračunvanju aksijalne dužine oka u cilju proračuna jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi u toku operacije katarakte. Sonda za B scan omogućava pregled unutrašnjosti oka. Kod B-scan-a na osnovu akustičke gustine različitih tkiva dobijamo dvodimenzionalnu sliku unutrašnjosti oka. U zavisnosti od akustičkih svojstava različita tkiva su prikazana različitim nijansama sive. B-scan je nezamenljiv kod očnih bolesti kod kojih zbog gubitka providnosti očnih strukutra (najčešće kod katarakte, i ranije pomenutih leukoma rožnjače, krvarenja ili druge eksudacije u prednjoj komori staklastog tijela, povrede i strana tijela,tumori itd.) nije moguće klinički videti unutrašnje strukture oka.

Pahimetrija (merenje debljine rožnjače)

Dijagnostička metoda merenja debljine rožnjače. Koristi se kod različitih bolesti rožnjače, za precizno merenje očnog pritiska, kao i pre postupaka refraktivne hirurgije. Providnost i normalna debljina rožnjače od oko 545 mikrometara omogućuje anatomski integritet očne jabučice i normalno funkcionisanje oka. Jednostavnom upotrebom pahimetra (koristi se ultra-zvuk visoke frekvencije ili scheimpflug kamera) precizno merimo debljinu rožnjače. Pahimetrija je izuzetno značajna u kontaktologiji prilikom procene stanja i stepena keratokonusa (nepravilne zakrivljenosti rožnjače). Ona se primenjuje i za određivanje debljine rožnjače kod glaukoma i bolesti rožnjače.

Pregled očnog dna

Pregled očnog dna je danas postao neizbežan u mnogim medicinskim disciplinama, kao sastavni deo pregleda pacijenta. Posmatranjem očnog dna, oftalmolog procenjuje stanje krvnih sudova i vaskularne mreže, kvalitet nervnog tkiva i bitno pomaže ostalim specijalistima u postavljanju dijagnoze i lečenju. Ovim pregledom se utvrđuje postojanje promena na samom očnom nervu koje mogu da ukažu na sumnju na glaukom ili da budu posledica glaukoma. Takođe se otkrivaju mnoge vaskularne i neurološke bolesti.

Kabinet za konktaktna sočiva

U kabinetu za kontaktna sočiva vršimo preglede i fitujemo sve vrste mekanih sočiva (dnevna, mesečna, godišnja, torična, estetska-kozmetska) kao i sve vrste gas-propusnih sočiva.

Male hirurške intervenicije

- Epilacija -Uklanjanje stranih tela -Operacija Halaciona

OCT - Optička koherentna tomografija

Optička koherentna tomografija (OCT) je neinvazivna dijagnostička metoda laserskog slojevnog snimanja mrežnjače i vidnog živca kojom je omogućeno sagledavanje poprečnih preseka unutrašnje strukture. OCT omogućava topografski način prikazivanja debljine mrežnjače i sloja nervnih vlakana koji se mogu direktno porediti sa nalazom na očnom dnu, ranu detekciju, dijagnostiku i praćenje efekata konzervativne i hirurške terapije kod različitih oboljenja retine.

KornealnaTopografija

Kornealna topografija rožnjače je dijagnostička metoda kojom se dobija detaljan opis rožnjače, koristi se za dijagnozu, procenu, praćenje i lečenje pojedinih degenerativnih oboljenja i stanja na rožnjači, kao i radi preciznog određivanja (fitovanja) kontaktnih sočiva.

Digitalna Funduskopija

To je neinvazivni, dakle potpuno bezbolni pregled, koji daje uvid u stanje očnog dna. Kod mnogih internističkih i neuroloških bolesti pregled fundusa je obavezan jer upotpunjuje dijagnostičku proceduru. Ovakav način pregleda daje mogućnost za realnu sliku koja obezbeđuje sigurnost u daljem praćenju promena.

Kompjuterizovano odredjivanje dioptrije

Auto kerato refraktometrija- automatsko merenje zakrivljenosti rožnjače i refrakcije. Meri se na usku i široku zenicu čime se može dobiti pouzdan podatak vezan za vrednost refrakcije u dnevnim i noćnim uslovima